Thẻ: Nhà quản lý

5 VIỆC CẦN LÀM NGAY CỦA 1 QUẢN LÝ MỚI ĐƯỢC BỔ NHIỆM

Trong quá trình Chuyên gia Phan Sơn đào tạo cho các Nhà Quản lý trẻ tại các Tập đoàn, Doanh […]