Thẻ: mô hình 70-20-10

Thách thức mới của ‘mô hình đào tạo 70-20-10’ trong doanh nghiệp

70-20-10 là một mô hình rất tốt để xây dựng các dự án phát triển năng lực của tổ chức […]